Regulaminy

 

REGULAMIN kodu MAGIC24 znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN kodów rabatowych na 50te urodziny Fyrklövern znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN kodu rabatowego GARDEN24 znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN kodu rabatowego CHRISTMASVIP23! znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN promocji Zestawy rabaty do -70% znajdziesz  TUTAJ >>

REGULAMIN kodu rabatowego CHRISTMAS23!  TUTAJ >>

REGULAMIN Korzystania z bonów rabatowych podarunkowych Badania Rynku Serwisów Obiadowych TUTAJ >

REGULAMIN Warunki zamówienia po Badania Rynku Serwisów Obiadowych TUTAJ >

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fyrklovern.com/pl/ obowiązujący od 11.01.2023

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w postaci Sklepu Internetowego, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fyrklovern.com/pl/ prowadzony jest przez usługodawcę, Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000515323, NIP 521-36-75-960, REGON 147335420, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł; adres e-mail bok@fyrklovern.pl; Biuro Obsługi Klienta telefon 22 541 61 71.

3. Wszystkie aktualne formy komunikacji z Fyrklövern, w tym środki komunikacji online, wskazane zostały w zakładce „Skontaktuj się z nami” dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, warunki składania i realizacji zamówień, składania i rozpatrywania reklamacji oraz pozostałych usług określonych w Regulaminie.

5. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera itd.).

6. Fyrklövern nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne niezgodnego z powyższymi wymaganiami sprzętu Klienta, w szczególności za szybkość i stabilność łącza internetowego oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, z której korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.

7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 2020.03.03 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

8. Ceny wszystkich towarów dostępnych w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w polskich złotych.

9. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest konieczna do skorzystania z usług świadczonych przez Fyrklövern, w tym złożenia zamówienia i dokonywania zakupów.

10. Płatności realizowane są̨ za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, który świadczy usługi zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin będący podwykonawcą Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands, który świadczy usługi zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.adyen.com/pl_PL. Wszelkie reklamacje związane z procesem płatności kierowane powinny być do Adyen N.V.

 
§2. Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.fyrklövern.com/pl/

2. Klient - użytkownik Sklepu Internetowego, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym może zostać zawarta Umowa sprzedaży.

3. Fyrklövern - podmiot prowadzący Sklep Internetowy www.fyrklovern.com/pl/, jak również administrator danych osobowych jego użytkowników.

4. Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca-konsument - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Sklep Internetowy - sklep dostępny pod adresem www.fyrklovern.com/pl/

§3. Zamówienie, płatność oraz dostawa

1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka, a następnie przejść do formularza zamówienia. W formularzu Klient powinien wskazać poprawne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe dostawy, NIP w przypadku przedsiębiorcy, a następnie wybrać metodę dostawy i płatności.

2. Przed złożeniem zamówienia, Klient otrzymuje informacje o łącznym koszcie zamówienia wraz z podatkiem VAT, informację o opłatach za dostawę lub innych kosztach oraz o obowiązku ich uiszczenia. Zamówienie dokonywane jest po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Przyjęcie przez Fyrklövern zamówienia do realizacji potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail. Umowa uważana jest za zawartą dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Fyrklövern.

4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane, a jeśli Fyrklövern potwierdził wcześniej przyjęcie zamówienia do realizacji skutkujące zawarciem umowy, umowa ulega rozwiązaniu.

5. Dostępne sposoby płatności:
• płatność za pośrednictwem szybkiego przelewu, kartą kredytową, Blikiem – za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu PayPro S.A. będącego podwykonawcą Adyen N.V.
• płatność za pobraniem w momencie dostawy.

6. Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej - usługi Kurier Pocztex. 7. Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan paczki przed jej odbiorem w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

§4. Reklamacje

1. Fyrklövern zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia Konsument lub Przedsiębiorca-konsument stwierdzi, że towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może złożyć Fyrklövern reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgłoszenie reklamacji przesłać należy na adres: Fyrklövern Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa nr 990, 00-001 Warszawa 1 lub na adres email bok@fyrklovern.pl lub nr telefonu 22 541 61 71.

2. Fyrklövern w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji.

3. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży powinna zawierać następujące dane: imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe, jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży przez Fyrklövern, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument udostępnia Fyrklövern towar podlegający naprawie lub wymianie, a Fyrklövern odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta towar na swój koszt - w tym celu Fyrklövern zamawia w uzgodnionym terminie kuriera, który odbierze towar. Fyrklövern nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Przed dokonaniem wysyłki reklamowanego produktu, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest ustalić termin i sposób odbioru z Fyrklövern.

6. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego, nieprawidłowe naliczenie kosztów) można składać drogą elektroniczną na adres: Fyrklövern Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa nr 990, 00-001 Warszawa 1 lub adres e-mail: bok@fyrklovern.pl lub telefonicznie:22 541 61 71.

7. Fyrklövern odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili

8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta . Rękojmia za wady w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest wyłączona w stosunku do Przedsiębiorców.

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji w terminie określonym w ust. 2.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów, a w przypadku Przedsiębiorców, wobec których powyższa ustawa nie znajduje zastosowania, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.

 
§5. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może odstąpić od zawartej z Fyrklövern umowy sprzedaży dotyczącej produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zamówienia, poprzez złożenie Fyrklövern jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

2. Bieg terminu do złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
2.1. dla umowy, w wykonaniu której Fyrklövern wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu pocztą na adres: Fyrklövern Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa nr 990, 00-001 Warszawa 1 lub na adres mailowy:bok@fyrklovern.pl. Odstąpienie może zostać złożone za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednakże wykorzystanie tego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy POBIERZ>>|

4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Fyrklövern niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta od Umowy sprzedaży, Fyrklövern zwróci mu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, jednakże do wysokości najtańszego udostępnianego przez Fyrklövern sposobu dostarczenia zamówienia. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fyrklövern, Fyrklövern nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta dodatkowych kosztów.

6. Bezpośredni koszt zwrotu zamówienia - odesłanie zamówienia do Fyrklövern w przypadku odstąpienia od umowy - ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-konsument.

7. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Fyrklövern zamówione towary niezwłocznie, jednak nie później niż w terminiė 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zamówionych towarów przed upływem tego terminu. Zwracany towar należy odesłać na adres: Fyrklövern Sp. z o. o. – Paragon CC Poland, ul. Krakowska 1; 32-020 Wieliczka. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-konsument.

8. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru, a także w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, Fyrklövern zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę.

 
§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-108, ul. Zielna 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515323, REGON: 14733542000000, NIP: 521-75-960

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Fyrklövern traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) jeżeli Klient jest osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą -wykonania i realizacji umowy, kontaktu z Klientem, złożenia zamówienia, a więc podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przez czas realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
b) jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, a w jego imieniu działa osoba fizyczna – dane osobowe tej osoby fizycznej będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej przez Fyrklövern z Klientem, którego ta osoba reprezentuje, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fyrklövern (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fyrklövern w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
d) realizacji ciążących na Fyrklövern obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - przez okres przewidziany przepisami prawa;
e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fyrklövern w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu własnych produktów i usług, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne w celu przesyłania informacji handlowych na adres email oraz numer telefonu potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe mogą będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz podmiotom zapewniającym administratorowi obsługę techniczną, informatyczną, kadrowo-księgową i prawną. Dane mogą być również ujawniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, np. policji, sądom.

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane profilowaniu.

7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w niektórych przypadkach prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie dokonywane przez administratora narusza prawo, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania i realizacji umowy lub świadczenia usług.

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@fyrklovern.pl.


§7. Własność intelektualna

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych oraz prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Fyrklövern lub podmiotom, z którymi Fyrklövern zawarła stosowne umowy. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Sklepu Internetowego, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Fyrklövern lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska


§8. Rozwiązywanie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fyrklövern a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
a) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
c) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu Dane kontaktowe Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie - adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl; strona internetowa: http://wiih.org.pl/, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

3. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązujące.

2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, w tym naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobligowany jest również do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego - dotyczy to m.in. ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, czy prowadzenie w ramach Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

3. Fyrklövern nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego.

4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Konsumentów przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z wskazanymi powyżej przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i znajdują one zastosowanie. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wskazanej powyżej ustawy lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Fyrklövern, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fyrklövern.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest do pobrania na urządzenie Klienta TUTAJ>> , a w formie pisemnej w siedzibie Fyrklövern.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2023.01.11 8. Załącznik – formularz odstąpienia od umowy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fyrklovern.com/pl/ obowiązujący do 10.01.2023 POBIERZ TUTAJ>>