Polityka prywatności

Państwa dane, pozyskiwane w ramach funkcjonowania tego serwisu, będą wykorzystywane przez Fyrklövern Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Fyrklövern” ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000515323, NIP 521-36-75-960, REGON 147335420. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, adres e-mail: rodo@fyrklovern.pl, nr telefonu 22 541 61 71

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

  • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Administrator – oznacza administratora danych, a więc podmiot, który  ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Fyrklövern.
  • serwis – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.fyrklovern.com/pl/ prowadzona przez Fyrklövern.

 

Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?
Zakres Państwa danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi internetowej, z jakiej Państwo korzystają. 

Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

  • podczas zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem formularzy zamówień w ramach sklepu internetowego. Zasady świadczenia usług oraz przetwarzania danych zawarte są w regulaminie

  • podczas podania danych osobowych z Państwa inicjatywy (nazwa, nr telefonu, kod pocztowy) za pośrednictwem funkcjonalności „zobacz więcej” przy konkretnym elemencie serwisu, w celu nawiązania z nami kontaktu,
  • po wyrażeniu przez Państwa zgody na wysyłkę newslettera (adres e-mail),
  • automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z serwisu. Podczas Państwa wizyty oraz korzystania z serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookies.
  • poprzez działania marketingowo - promocyjne z wykorzystaniem naszego serwisu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Państwu Administrator. Administrator każdorazowo poinformuje Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Administratorowi danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW

Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy Administrator będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania. Państwa dane jako Klientów Administratora, będą wykorzystywane w następujących celach:

•    jeżeli Klient jest osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą – wykonania i realizacji umowy, kontaktu z Klientem, umożliwienia złożenia zamówienia i dostarczenia zamówionych produktów, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas realizacji zamówienia;

•    jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, a w jego imieniu działa osoba fizyczna – dane osobowe tej osoby fizycznej będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej przez Fyrklövern z Klientem, którego ta osoba reprezentuje, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fyrklövern (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez czas realizacji zamówienia;

•    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi mieć związek z zawartą umową lub zamówieniem – (dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fyrklövern w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

•    realizacji ciążących na Fyrklövern obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych) – przez okres przewidziany przepisami prawa (zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia); 

•    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fyrklövern w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu własnych produktów i usług, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności w celu przesyłania informacji handlowych na adres email oraz numer telefonu potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Państwa dane osobowe jako Klienta Administratora związane z ww. celami będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym będą poddawane profilowaniu. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania i realizacji umowy lub świadczenia usług, a w przypadku realizacji przez Fyrklövern obowiązków prawnych związanych z rozliczeniami – jest obowiązkiem ustawowym.

Kto może mieć dostęp do danych? 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową). Państwa dane mogą zostać również udostępnienie operatorom płatności lub innym podmiotom związanym z przeprowadzeniem płatności. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). 

Niektóre podmioty świadczące usługi na rzecz Fyrklövern posiadają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – tak jest w przypadku podmiotu świadczącego wsparcie w działaniach marketingowych, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Państwa dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o mechanizm zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami prawa ochrony danych osobowych.

Poza przypadkiem wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH OBSŁUGI SERWISU

Państwa dane osobowe przetwarzamy w ramach promowania przez nas swoich produktów. Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie, poprzez kontakt za pośrednictwem telefonu lub e-maila oraz za pośrednictwem plików „cookies” zbieranych przez nasz serwis oraz innych podobnych technologii, z których korzystamy. 

Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do nas wykorzystując dane kontaktowe podane w naszych serwisach.  

Państwa dane będą wykorzystywane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w następujących celach:

•    kontaktu z Państwem, w tym udzielenia przez nas odpowiedzi oraz obsługi zapytań związanych z żądaniem skierowanym za pośrednictwem funkcjonalności „zobacz więcej” przy każdym elemencie serwisu, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w tym celu – do czasu udzielenia odpowiedzi i zamknięcia sprawy lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze;

•    prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych W tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

•    tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Fyrklövern, będziemy przetwarzać te dane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że administrator wcześniej zdecyduje o ich usunięciu;

•    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z prowadzeniem działań marketingowych, jak również w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

 Kto może mieć dostęp do Państwa danych? 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). 

Niektóre podmioty świadczące usługi na rzecz Fyrklövern posiadają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – tak jest w przypadku podmiotu świadczącego wsparcie w działaniach marketingowych, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Państwa dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o mechanizm zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami prawa ochrony danych osobowych.

W każdym przypadku, gdy odbiorcy danych będą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć na przykład związek również z:

•    działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram),

•    wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,

•    wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Poza przypadkami wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie od nas materiałów marketingowo-informacyjnych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, niezależnie od tego czy przetwarzanie dotyczy Klientów, czy osób wobec których prowadzimy marketing lub osób odwiedzających nasz serwis, przysługują Państwu następujące prawa:

•    prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

•    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

- Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, - wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie maja innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe, 
- zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
- Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, - Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

•    prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

- zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez Administratora, 
- Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
- wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;

•    prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

•    prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. 

Wszystkie powyższe uprawnienia można realizować kontaktując się z nami, za pomocą danych kontaktowych podanych na początku tej Polityki prywatności. 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. 

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).  

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIA "COOKIES"

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w naszym serwisie.

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

•    nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

•    nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

•    termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

•    wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

•    Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl

WP PIXEL

Pixele to małe, graficzne elementy stron internetowych (obrazu, który Państwo widzicie. Niektóre mogą posiadać dodatkowe funkcje – taki jest WP Pixel, który oprócz bycia elementem graficznym naszego serwisu, pozwala nam również na odczytywanie informacji z urządzenia, z którego korzystanie Państwo łącząc się z naszym serwisem, w tym informacji zawarte w plikach „cookies”, w celu mierzenia efektywności prowadzonych przez nas działań marketingowych. WP Pixel to technologia podobna do klasycznych plików „cookies” opisanych powyżej.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

W naszym serwisie korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

Z JAKICH COOKIES KORZYSTAMY?

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy następujące Cookies:

•    niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje witryny, takie jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej nie będzie możliwe bez niezbędnych plików cookie;

•    funkcjonalne, które służą do zapamiętywania informacji o odwiedzających witrynę, np. język, strefa czasowa, rozszerzona zawartość;

•    targetujące, które służą do identyfikacji odwiedzających pomiędzy różnymi witrynami internetowymi, np. w zakresie treści, banerów. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu klienta według zainteresowań lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Pliki te pozwalają na dopasowanie treści reklamowych i skierowanie ich do użytkowników Facebook lub innej platformy zasilanej technologią marketingową Facebook Advertising lub podobną, której dystrybutorem jest Facebook, którzy odwiedzili wcześniej nasz serwis;

•    wydajnościowe, które  służą do sprawdzenia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego serwisu internetowego. Te pliki cookie nie mogą być używane do bezpośredniej identyfikacji określonego użytkownika, wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam identyfikować szczególnie popularne wśród użytkowników obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.

Cookies, z których korzystamy w serwisie, mogą być naszą własną technologią lub być nam wyłącznie dostarczane przez zewnętrznych dostawców (np. Google, Wirtualna Polska). Każdy dostawca zewnętrzny ma własne zasady ochrony prywatności – zachęcamy do zapoznania się z nimi w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Do czego wykorzystujemy Cookies? 

Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą:

•    zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;

•    dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika;

•    prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej.

•    reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

Odwiedzając nasz serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.

ZARZĄDZANIE COOKIES 

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez nas, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego). Odwiedzając nasz serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.